ایلیا ابوماضی

او با نماد خوش بینی و بدبینی به جدل برمی خیزد. گاه شک و نومیدی فزاینده ای بر جانش سایه می افکند. متحیرانه از اسرار وجود، ناموس طبیعت، سرشت آدمی و امور ماوراء الطبیعه پرسش می کند. در پی یافتن حقیقت به هر کوی و برزن سر می کشد تا عطش درونی خود را سیراب سازد. مهاجرتها و فراز و نشیبهای زندگی او را به فلسفه بافی سوق می دهد و در نهایت به تسلیم و رضا تن می سپارد، بدان امید که اندکی آرامش یابد. در این میان خیال گسترده، واژگانی آهنگین و اسلوبی دلنشین به یاری شاعر می شتابد، تا سخاوتمندانه نغمه سرور و زیبایی را در تار و پود خواننده اش در افکند.

/ 0 نظر / 123 بازدید