نشانه های نصب فعل مضارع

شانه های نصب فعل مضارع فتحه و یا حذف نون اعرابی است.

فتحه یا ظاهری است مانند لن یدعوَ- لن یهدیَ و یا فتحه مقدره است.

در فعل مضارعی که به الف ختم شده زیرا الف حرکت نمی پذیرد مانند لن یرضی (مضارع منصوب تقدیراً).

حذف نون اعرابی در افعال خمسه است.

افعال خمسه عبارتند از: یفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلونَ، تفعلین. مانند انّ الذین اشتروا الکفر بالایمان فلن یضروا ا... شیئاً.

حذف نون

مضارع مجزوم فعلی است که یکی از ادوات جزم بر سر آن آورده شود.

انواع ادوات جزم عبارتند از:

۱- ادواتی که فقط یک فعل مضارع را مجزوم می کنند مانند لم- لما- لای نهی- لام امر.

۲- ادواتی که دو فعل مضارع را مجزوم می کنند ادوات شرط هستند که همه آنها اسمند به جز اِنْ و اِذما که حرف هستند و همه مبنی است بجز ایّ.

ادوات شرط عبارتند از:

اِنْ- اِینما- ایُّ- مَنْ- ما- مهما- متی- ایّان- حیثما- انّا- کیفما- اذما- درکیفما- کیف ادات شرط و ما زائد است.

مانند

اینما تکونوا یُدْرِکْکُم

فعل شرط جواب شرط به علامت جزم

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 

/ 0 نظر / 162 بازدید