اعداد در زبان عربی

عددهای 1 و 2 بعد از معدود خود می آیند و در جنس و عدد از آن تبعیت می کنند
هر دوجزء أعداد11تا19مبنی برفتح می باشد به جز جزء أول عدد12که مانند اسم
مثنی می باشد

 هر دو جزء أعداد 11 و 12 ازنظر جنس مطابق با معدود می باشد

    جزء أول أعداد 13 تا 19 از نظر جنس برعکس معدود و جزء دوم مطابق معدود می
باشد

معدود أعداد 3 تا 10 ( 103 تا 110 و هر 03 تا 010 ) جمع و مجرور می باشد
.

معدود أعداد 11 تا 99 ( 111 تا 199 و 211 تا 299 و ...) مفرد و منصوب می
باشد .

معدود أعداد 100 ، 200  و هر عددی که حداقل دو صفر داشته باشد مفرد و مجرور
می باشد.

 

مثال ها :

 

1) یک دانشجوی دختر آمد. = جاءت طالبةٌ واحدةٌ  2) دو صفحه
را خواندم = قرأتُ صفحتَیْن اثنتَیْن

 

3)سه کتاب خریدم = اشتریتُ ثلاثةَ کُتُبٍ 4) به نُه دانشجوی
دختر سلام کردم=سلّمتُ علی تسعِ طالباتٍ

 

5) 11مقاله خواندم = طالعتُ إحدی عشرةَ مقالةً 6) 12دانشجوی
دختر آمدند= جاءت اثنتا عشرةَ طالبةً

 

7) 14گل چیدم = اقتطفتُ أربعَ عشرةَ وردةً 8) 18کتاب از
کتابخانه امانت گرفتم = استعرتُ ثمانیةَ عشرةَ کتاباً من
المکتبة 9) 25دانشجوی پسر دراین امتحان قبول شدند = نجح خمسةٌ و
عشرون طالباً فی هذا الامتحان . 10) 96 صحه از کتاب را خواندم =
قرأتُ ستّاً و تسعینَ صفحةً من الکتاب .

 

 

 

به
طور خلاصه چکیده قواعد اعداد اصلی بدین گونه می باشد :

 

 

 

عدد

معدود

مذکر یا مؤنث بودن معدود

إعراب معدود

1و2

مطابق با عدد

مطابقِ عدد

عدد تابع معدود

3-10

جمع

بر عکسِ عدد

مجرور

11و12

مفرد

مطابقِ عدد

منصوب

13-19

مفرد

بر عکسِ جزء اول عدد

منصوب

20و30و40-90

مفرد

یکسان

منصوب

21و22 ... 91و92

مفرد

مطابق با جزء أول

منصوب

23-29 ... 93-99

مفرد

بر عکس جزء اول عدد

منصوب

100و200 و ... 1000و 1100 و ...

مفرد

یکسان

مجرور

 

 

 

ü    اعداد بزرگ به أجزاء کوچکتری تقسیم می شوند ، سپس بر اساس جدول داده شده ،
إعراب ، مذکر و مؤنث و معدود هر یک مشخّص می شود.

 

مثال : در کره زمین 729 433 895 6  نفر زندگی می
کنند.

 

یعیشُ فی الکرةِ الأرضیةِ ستّةُ ملیاراتٍ و ثمانُمئةٍ و خمسةٌ و
تسعونَ ملیوناً
و أربعُمئةٍ و ثلاثةٌ و ثلاثونَ ألفاً وسبعُمئةٍ و
تسعةٌ و عشرونَ شخصا
ً.

 

 

 

اعداد
ترتیبی :

 

 

 

اعدادی هستند که به عنوان صفت بعد از معدود بک

/ 0 نظر / 376 بازدید