ویژگی های دوره ملوک الطوایف اول در اندلس

دربارهای مهم و تاثیر گذار در جریان نهضت ادبی و فکری 

از میان این دربارها سه تای انها به سبب مشارکتشان در نهضت ادبی و شعری به نوعی خاص از دیگران ممتازنند:
دربار بنی عباد در اشپیلیه 
دربار بنی الافطس در بطلیوس 
دربار بنی صمادح در المریه .


ویژگی کلی دوره ملوک الطوائف 


دولتهای طوائف آمیزه هایی از ضعف و قوت بوده اند : ضعف بنای سیاسی و نظامی و قوت میراث مادی و معنوی : انحلال عمومی اجتماعی و پیشرفت در خشان فکری . 
انچه بیش از همه در این امیزه متناقض جلب نظر میکند ضعف روحیه دینی و میهنی بود.به طوریکه در میان امت اندلس و در تاریخ ان حتی در بدترین ایام اشوب نیز سابقه نداشت.

نهضت فکری و ادبی عصر ملوک الطوائف تا روی کار امدن مرابطون از شکفتگی خاصی بر خوردار بود . 

مرابطون رنگ خشونت و بدویت داشتند و از جنبه فکری بشدت مرتجع بودند. با مظاهر تمدن رفیع اندلس خصومت می ورزیدند و با قدرت یافتن ایشان ، ستاره تفکر و دانش روی به افول نهاد . 

در این دوره مجالس و محافل پر رونق ادبی تعطیل شد. با وجود این در عصر ایشان باز هم خردک شرری از دوره قبل وجود داشت.
 

/ 0 نظر / 65 بازدید