حرکات کوتاه در ادب عرب

حرکات کوتاه: َ ِ ُ فتحه کسره ضمه 1- فتحه _َ به این شکل حرکت "فتحه" و در فارسی به آن"زَبَر" می گویند.مانند:اَ بَ تَ ثَ جَ...... 2- توجه کنید: خَ لَ قَ=خَلَقَ 3- حَسَدَ= حَسَدَ 4- حرف دارای حرکت فتحه را"مفتوح"می نامند.توجه مهم:در خواندن حرکات کوتاه باید توجه کنیم که حروف دارای حرکت کوتاه از جمله"فتحه"،باید با یک ضرب خوانده شده و از کشش آن خودداری شود. 5- تمرین:اکنون حروف کلمات زیر را به صورت تفکیک و ترکیب با یک ضرب قرائت نمایید.: اَمَرَ-نَزَلَ-فَقَدَرَ-وَخَسَفَ-فَخَلَقَ-رَجَعَکَ

/ 0 نظر / 14 بازدید