فعل مضارع

فعل مضارع از بین افعال معرب است و سه حالت رفع، نصب و جزم را می گیرد

فعل مضارع مرفوع:

وقتی که ادات نصب و جزم بر سر آن نیامده باشد (ضمه، نون)

حرکت حرف مضارع که عبارتست از أ، ، ، ﯿ، در اول فعل می باشند و مفتوح است.

اگر فعل ماضی آن چهار حرفی است ضمه می گرد مانند وسوس --> یُوَسْوِسُ و اگر بیش از چهار حرف باشد و یا سه حرفی،حرف مضارعه فتحه می گیرد.ذهبَ --> یَذهبُ

:فعل مضارع منصوب

فعلی است که یکی از حروف ناصبه ( اَن، لَن، کی، اذن) بر سر آن قرار می گیرد.

اَن که حرف مصدری نیز می باشد با فعل بعد از خود به تأویل مصدر می رود و گاهی لای نافیه بعد از آن می آید و ن (ان) را در لام ادغام می نماید. اَن بر سر فعل ماضی اَن مصدری می شود و غیر عامل می گردد. لَن برای نفی آینده است مانند فلن یُخلِفَ الله عهد

کی که گاهی لکی گفته می شود لام تعلیل است. اِذن: شرط نصب آن بر سر جواب آورده می شود

 

/ 0 نظر / 44 بازدید