بهترین راه جهت به خاطر سپردن قواعد وجلوگیری ازفراموشی آن چیست؟

 اگر می خواهید قواعد درس عربی را به خوبی یاد بگیرید ،آن را فراموش نکنید(ملکه ذهن شود) وهرلحظه برای درس جدید آماده باشیدبهترین راه حل این است، که خودتان را به تجزیه وترکیب جملات وکلمات عربی عادت دهید(ازجملات ساده شروع کنید)اگر بتوانید متن درسها را تجزیه وترکیب کنید قول می دهم که از درس عربی لذت خواهید برد.وهیچ وقت نمره کمتر از انتظار نخواهید گرفت.آزمایش کنید از همین الآن شروع کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید