گزیده ای صرف

علامت معرفه ونکره درعربی

 

اسمهای معرفه درعربی عبارت اند از: 1-اسم محلّی به الف  ولام 2-عَلَم 3- اسم مضاف به معرفه 4- اسم اشاره 5-اسم موصول 6-ضمیر 7- معرفه به ندا

 

معارف شش (البته دراین درس هفتا است ) بود مضمر اضافه    عَلَم ذولام موصولٌ اضافه

 

بادو روش زیر میتوان اسم نکره را معرفه کرد :

 

·       الف : اضافه نمودن «الف و لام » به ابتدای اسم نکره و حذف تنوین از آخر آن

 

·       ب: اضافه کردن اسم نکره به اسم معرفه که بازهم تنوین آخرآن حذف میشود

 

قلمٌ => قلمی یا قلمُ صدیقی

 

نکره محضه (تامه) به اسم نکره ای گفته میشود که شامل تمام افراداز  جنس خود است مثل رجلٌ

 

نکره غیرمحضه (ناقصه /مخصصه) نکره ای که  برخی از افراد از جنس خودرا شامل  میشود

 

 تبدیل نکره محضه به غیر محضه : با اضافه کردن صفت به نکره محضه ویا اضافه کردن نکره ای دیگر برآن به نکره غیر محضه  تبدیل میشود

 

نکته اسم نکره معمولا بریک فرد از افراد جنس خود دلالت میکند مگر اینکه قبل از آن از «نفی ،نهی ،استفهام ،یا شرط »استفاده شود که دراین صورت تمام افراد جنس خود را شامل میشود .

 

مثل ما رایتُ رَجلا ً هیچ مردی را ندیدم

/ 0 نظر / 18 بازدید