نکات صرفی و نحوی

دو کلمه (حاجب = ابرو )و (خد=گونه و لپ) از بین اعضای جفت بدن {مذکر} هستند ولی ( عین- ید- رجل- اذن- قدم) همگی مونث معنوی هستند.

حروف {الف} و{واو} و {یاء} حروف عله نامیده می شوند و بقیه حروف را حروف صحیح می نامند . و حروف عله در صورتی که ساکن باشند حروف لین نامیده می شوند.

لفظ جلاله الله اسم خاص برای خداونداست و در همین یک کلمه به تمام صفات جلال و جمال او اشاره شده است وبه همین جهت الله اسم اعظم الهی نامیده شده .

با این حال ریشه آن معنی وصفی دارد و در اصل مشتق از {وله} به معنی {تحیر} است چرا که عقلها در ذات پاک او حیران است .

کلمه {احد} صفتی است که از ماده {وحدت} گرفته شده است همچنانکه کلمه {واحد} نیز وصفی است از این ماده اما بین( احد) و(واحد) فرق است کلمه {احد}در مورد چیز یا شخصی بکار می رود که قابل کثرت وتعدد نباشد بر خلاف کلمه {واحد} که هر واحدی یک ثانی و ثالثی دارد.

  نون تاکید  

زمانی فعل تاکید می گردد که نون ثقیله یا خفیفه به آن متصل شود (غرض از الحاق نون تاکید به فعل اظهار ونشان دادن تصمیم متکلم بدون تردیدبر انجام کار است که تاکید توسط ثقیله بیشتر از خفیفه است.

1) نون تاکیدخفیفه : آن عبارت است از نون ساکن {ن} است که به اواخر فعل ملحق می شود و به علت ساکن بودنش آن را خفیفه خوانند .

2) نون تاکید ثقیله: آن عبارت است از نون مشدد {ن} است که مفتوح بوده و اواخر افعال متصل می شود و به علت مشدد بودنش آن را ثقیله خوانند.

نون تاکید به ماضی ملحق نمی شود .

نون تاکید به فعل امر بدون شرط اتصال می یابد .و همچنین به فعل مضارع متصل می گرددمشروط بر اینکه فعل مضارع دلالت بر مستقبل کند مانند{ لاکفرن }{ لادخلنهم}

نون ثقیله به تمام صیغه ها ملحق می شود امانون خفیفه در آخر تثنیه و جمع مونث در نمی آید بنابرین فقط به هشت صیغه ملحق می شود.

هر یک از ثقیله و خفیفه در فعلهای مجرد و مزید می آید و اختصاص به هیچکدام ندارد.

/ 0 نظر / 66 بازدید