باب های افعال عربی

معرفی باب تفعُّل : تفاعُل ، افتعال ، انفعال ، استفعال

اولین صیغه ماضی اولین صیغه مضارع مصدر حروف زائد تَفَّعَلَ یَتَفَعَّلُ تَفَعُّلْ ت - ع تعلم یتعلم تعلم ت - ل تَفاعَلَ یَتَفاعَلُ تَفاعُل ت - ا تواضع یتواضع تواضع ت - ا افْتَعَلَ یَفْتَعِلُ افتعال ا - ت احترم یحترم احترام ا - ت انْفَعَلَ یَنْفَعِلُ انفعال ا - ن انجمد ینجمد انجماد ا - ن استَفْعَلَ یَستَفْعِلُ استفعال ا - س - ت استخرج یستخرج استخراج ا - س - ت

 

  برای ساختن فعل امر : ابتدا حرف مضارع (ت) را از سر فعل مضارع مخاطب بر می داریم سپس در صورت نیاز بر سر فعل همزه می آوریم. آنگاه حرکت همزه را مشخص می کنیم و در پایان از آخر فعل نون یا ضمه را حذف می کنیم (غیر از صیغه جمع مؤنث)

تَتَعلّمُ --> تَعَلّمْ
تتواضَعُ --> تواضَعْ
تَحْتَرِمُ --> احْتَرَمْ
تَسْتَخْرِجُ --> اِسْتَخْرِجْ
   تمرین اول :
1- عیّن الصحیح علی حسَبَ النّصْ
بر اساس متن صحیح را معین کن :

1. انعقدت الحمْلةُ لتعیین التلمیذ النّاجح .
جشن برای تعیین دانش آموزان موفق تعیین شد- صحیح

2.التلمیذُ المثالی یَشْتَغِلُ بالدراسة و بَیْع الصّحفُ
دانش آموز نمونه به درس خواندن و روزنامه فروشی مشغول است- صحیح

3. الذی یَدْرُسُ و یَعْمَلُ لا یُمْکِنُ له النّجاحُ
کسی که درس می خواند و کار می کند موفقیت برای او ممکن نیست- غلط

4. الذی یَجْمَعُ العملَ و الدّراسة یَعْرِفُ قیمة الوقْت
کسی که کار و درس خواندن را جمع می کند ارزش وقت را می داند- صحیح
   2– اِکْمل الفراغ مناسبا للضمیر
جای خالی را با ضمیر مناسب پر کن

  هم هن هما باب انتما انتن انتم ماضی(ض ع ف) اِستضعفوا اِستَضعفنَ اِستضعَفا استفعال اِستضعفتما اِستَضعفْتن استضعفتم مضارع(ع ر ض) یَتعارضون یتعارضنَ یَتعارضانِ تفاعل تتعارضان تَتعارضنَ تتعارضون امر(ع ل م) _ _ _ تَفعل تَعَّلما تَعلمن تعلموا

 

/ 0 نظر / 224 بازدید