نویسنده: مجید عوضوردی مقدم - ۱۳۸٧/۱٠/٢٩


الدنیا حلوة و احلى سنین72
جهان زیباست و این سالها باشکوه ترین سالهای زندگی می باشند
بنعیشها و احنا یا ناس عاشقین
و ما در حالیکه به یکدیگر عشق می ورزیم در این جهان زیبا زندگی می کنیم
ننسى اللی فاتنا و نعیش حیاتنا
تمام چیزهای ناخوشایندی را که در گذشته اتفاق افتاده اند فراموش می کنیم و همراه با شادی به زندگی خود ادامه می دهیم
عالحب متواعدین
در حالیکه با یکدیگر پیمان عشق بسته ایم
انسى
فراموش کن
کل الأحبة اتنین اتنین
تمام عاشقان در گروه های دو نفره در حال معاشقه هستند
متجمعین فی الهوا دایبین
و با یکدیگر در هوای عشق غرق شده اند
على ایه تکشر و لیه تفکر43
برای چه نگران و آشفته هستی و به چه فکر می کنی
ده العمر کله یومین
این دنیا تنها دو روز است
انسى
فراموش کن
انسى اللی راح على طول على طول72
آن کسی که تو را برای همیشه ترک کرده است فراموش کن
ما تسیبش زعلک مرة یطول
اجازه نده که غم و غصه برای مدت طولانی در وجودت باقی بماند
افرح شویة و اضحک شویة
کمی خوشحالی کن و لبانت را برای لحظه ای به لبخند بگشا
کدا خلی روحک عالیة و های
و اینگونه با صبر و تحمل در برابر مشکلات روحت را سربلند نگه دار
و یا قلبی غنی کمان و کمان72
و ای قلب من همچنان ترانه و آواز بخوان
وصل غنایا لکل مکان
و صدای ترانه های من را به گوش همه برسان
و انا لو علیا دلوقتی جایة
و من اگر که بتوانم هم اکنون در سراسر جهان به راه می افتم
علشان اقول یا زعل بای بای
تا به تمام غم و غصه هایی که در جهان وجود دارد بگویم خداحافظ ای غم و غصه
الحب غیر معنى الکون
عشق توانست که به این جهان بیکران مفهوم و معنای تازه ای ببخشد
خلاله شکل و طعم و لون
باعث شد که این جهان شکل و رنگ و لذت باشکوهی بیابد
سکر زیادة لأ مش بعاده72
این همه شیرینی و لذت خارج از تصور من است
ده انا حاسة انی هطیر
من خود را همچون پرنده ای احساس می کنم که خواهان بال گشودن و پرواز کردن می باشد
احنا اللی بالحب صالحنا
ما عشق را همچون ندای صلح و دوستی در جهان قرار دادیم
ایامنا و ارتاحت روحنا
و عشق باعث شد که روزها و همچنین وجود ما به آرامش دست پیدا کند
فوت و عدی علشان تعدی
اگر در کوره راه زندگی به مشکلی برخورد کردی بدون ترس از آن مشکل عبور کن تا بتوانی به مسیرت را در راه زندگی ادامه دهی
و ارتاح من التفکیر72
و اجازه نده که افکار ناخوشایند باعث دل نگرانی و آشفتگی تو بشوند
انسى
فراموش کن72


ادامه مطلب ...