نویسنده: مجید عوضوردی مقدم - ۱۳۸٧/٩/٧

حروف « پ، چ، گ، ژ» در عربی به دو صورت استعمال می‌شوند:
1ـ در نگارش، مانند: أَنْپُـولة (م)، ج: أَناپِیل: آمپول؛ پاکستان و باکستان: پاکستان. ؛ چَمْبَرِی (ل، ص): میگو؛ تَنَکْچِی ‌(ع‌، عا، تر): حلبی‌ساز.
2ـ در مکالمات‌ روزمره‌، مانند:
تبدیل‌ (ج‌) به‌ «گ‌» در مصر، مانند: جمهوریة‌ مصر العربیة‌: گمهوریة‌ مصر العربیة‌.
تبدیل‌ (ق‌) به‌ «گ‌» در عراق‌ و عربستان، مانند: حقیقة‌: حگیگة‌.
تبدیل‌ (ج‌) به‌ «ژ» در لبنان‌ مانند: جدید: ژَدید؛ و مانند: جمیل‌: ژَمِیل‌.


1 - حرف‌ (ی‌) در عربی‌ همانند دیگر حروف‌ همچون‌ (بــ ب‌) (تــ ت‌) (ثــ ث‌) (نــ ن‌) (یــ ی‌) که‌ کوچک‌ وبزرگ‌ آنها نقطه‌دار است‌، با دونقطه‌ نوشته‌ می‌شود. این‌ اصل‌ متأسفانه در حرف‌ (ی‌) فارسی‌ مراعات‌ نشده‌ است‌.
2- در سوریه، لبنان و مصر اغلب «ق» تبدیل به «أ» می‌شود. مانند: (قَلب : ئَلب)؛ (شقة: شئة)؛ (حقیقة: حئیئة).
3- در عراق و کویت (ک) اغلب تبدیل به (چ) می‌شود. مانند: (یحکی: یَحْچِی)؛ (حکایة : حچایة).
(کِ) ضمیر مفرد مؤنث مخاطب نیز تبدیل به (چ) می‌شود. مانند: (کتابکِ: کتابِچ).
4- در مصر (ج) تبدیل به (گ) می‌شود. مانند: (جمهوریة: گمهوریة).
5- در متون جدید حرف (چ) به صورت (تشْ) نوشته می شود. مانند: (چاد : تشاد).
6- (واو) فارسی و (v) انگلیسی به صورت (فاء) سه نقطه نوشته می‌شود.